Home

Chức năng nhiệm vụ

Để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH” (bổ sung và phát triển năm 2011) ở mục IV-“Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng”, có ghi: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện

Hỏi - Đáp về Thừa phát lại

1. Thừa phát lại là ai? Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của pháp luật về Tống đạt văn bản, Lập Vi bằng, Xác minh điều kiện thi hành án và Trực tiếp thi hành án dân sự. 2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại như thế nào? Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo

Lập Vi Bằng GHI NHẬN HÀNH VI, SỰ KIỆN

Có thỏa thuận, giao dịch, sự kiện xảy ra nhưng không thuộc thẩm quyền chứng của cơ quan nào: Đã có vi bằng của thừa phát lại. Sau một tháng được cấp giấy phép, chờ các thủ tục con dấu, mã thuế… và đi vào hoạt động chính thức, năm văn phòng thừa phát lại đầu tiên được thí điểm tại TP.HCM đã có nhiều khách hàng gõ cửa. Yêu cầu phổ biến nhất là việc lập vi bằng. “Làm

TRỰC TIẾP TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng; Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng; Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm